VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen "VOP")

1. PŘEDMĚT VOP
2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
4. CENA
5. DODACÍ TERMÍNY
6. MÍSTO DODÁNÍ
7. ZPŮSOB NÁKLADU DO MÍSTA DODÁNÍ
8. DODÁNÍ ZBOŽÍ
9. ODPOVĚDNOST ZA VADY
10. ODVOLÁNÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VOP

 

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a společnosti Heristena s.r.o, Vícov 139, Vícov 798 03, IČ: 03514862, Spisovná značka:   C 100388 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Heristena s.r.o“) při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetu, přes e-shop umístěn na internetových stránkách www.welovered.cz
 
2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku.

2.2.E-Shop. E-Shop je internetový obchod společnosti Dernerona s.r.o umístěn na internetových stránkách www.welovered.cz. Přes tento je možné nakupování zboží, které nabízí společnost Heristena s.r.o na uvedené stránce.

2.3. Kupující. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží přes E-Shop a uzavřít s DOUBLE RED kupní smlouvu týkající se zboží, který je nabízen přes E-Shop, a která za tím účelem odeslala řádně vyplněnou závaznou objednávku prostřednictvím E-Shopu a doručila ji společnosti Heristena s.r.o

2.4. Oprávněná osoba. Je osoba, která je odlišná od kupujícího, a kterou kupující uvede v objednávce jako oprávněného převzít  objednávku. Uvedení jména oprávněné osoby v objednávkovém formuláři se považuje za její zmocnění k převzetí objednaného zboží.

2.5. Objednávkový formulář. Objednávkový formulář je elektronický formulář obsahující osobní údaje kupujícího, specifikaci objednaného zboží, jeho kupní cenu včetně DPH, místo dodání, způsob doručení (typ přepravy) zboží a cenu za doručení (přepravu) zboží do místa dodání.

2.6. Aktuální nabídka zboží. Aktuální nabídka zboží je nabídka zboží zveřejněna na internetových stránkách www.welovered.cz, která obsahuje textové označení zboží a cenu. Všechny změny aktuální nabídky zboží (včetně cenových změn) jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na internetových stránkách www.welovered.cz.
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě společnost Dernerona s.r.o dodá kupujícímu objednané zboží (dále jen „Kupní smlouva“) dochází na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy, kterým je závazná objednávka kupujícího a písemného přijetí návrhu na uzavření smlouvy ze strany společnosti Heristena s.r.o.

3.2. Návrh na uzavření smlouvy (objednávka). Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka objednavatele určena společnosti Heristena s.r.o. Objednávku lze uskutečnit zejména vyplněním objednávkového formuláře na internetových stránkách www.welovered.cz a jeho odesláním přes E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje také:
1. prohlášení potvrzující, že se kupující seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a souhlasí s nimi bez výhrad.
2. prohlášení o tom, že byl poučen o možnosti odstoupit od smlouvy,
3. udělení bezvýhradného souhlasu se zpracováním a použitím svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů pro interní účely společnosti Heristena s.r.o stores, a v případě, že objednavatel uvádí i údaje třetí osoby oprávněné převzít zboží, že tak činí pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je seznámena s postupy, právy a povinnostmi v těchto VOP,
4. prohlášení, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé.

3.4. Návrh na uzavření smlouvy zaniká:
1. odmítnutím návrhu kupujícího ze strany Heristena s.r.o.

3.5. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy je včasné písemné prohlášení společnosti Heristena s.r.o stores adresované kupujícímu, ve kterém společnost Heristena s.r.o stores potvrzuje, že návrh kupujícího na uzavření smlouvy přijímá. Včasné přijetí návrhu nabývá účinnosti okamžikem doručení přijetí návrhu kupujícímu na E-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Mlčení nebo nečinnost společnosti Heristena s.r.o neznamenají přijetí návrhu.

3.6. Kupující nemá nárok na uzavření Kupní smlouvy.

3.7. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti, tedy okamžikem doručení přijetí návrhu kupujícímu. Předmětem uzavřené Kupní smlouvy je závazek Heristena s.r.o dodat kupujícímu zboží do určeného místa dodání a závazek kupujícího zboží v místě dodání v dohodnutém čase převzít a zaplatit za něj kupní cenu a přepravní.

3.8. Jakákoliv změna objednávky po uzavření Kupní smlouvy je návrhem na změnu obsahu Kupní smlouvy a je možná pouze po vzájemné dohodě kupujícího a společnosti Heristena s.r.o. Návrh na změnu obsahu Kupní smlouvy není společnost Heristena s.r.o povinna přijmout.
 
4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ

4.1. Kupní cena za objednané zboží je uvedena v aktuální nabídce, v objednávce, tak v potvrzení objednávky, které je přijetím návrhu na uzavření smlouvy ze strany Heristena s.r.o.

4.2. Kupní cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží ze skladu Heristena s.r.o do místa dodání, které budou kupujícímu účtovány zvlášť podle způsobu přepravy zboží do místa dodání, který si kupující zvolil.

4.3. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

4.4. Po uzavření Kupní smlouvy se kupující zavazuje zaplatit kupní cenu společnosti Heristena s.r.o a to jedním z následujících způsobů, z nichž je kupující oprávněn vybrat si při objednávání zboží:
1. platba platební kartou před dodáním zboží,
2. dobírka – platba v hotovosti při převzetí zboží ve skladu společnosti Heristena s.r.o,
3. platba prostřednictvím České pošty ( „na dobírku“) při převzetí zboží,
4. platba kurýrovi při převzetí zboží

4.5. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet společnosti Heristena s.r.o uveden v potvrzení objednávky nebo předáním kupní ceny kurýrovi nebo České poště.
 
5. ČAS DODÁNÍ (DODACÍ LHŮTA)

5.1. Dodací lhůta, ve které je společnost Dernerona s.r.o povinna dodat kupujícímu zboží je uvedena v potvrzení objednávky. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, zavazuje se společnost Heristena s.r.o dodat zboží kupujícímu ve lhůtě max. 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud není uvedena doba na předobjednání produktu.

5.2. S různými způsoby dodání zboží, resp. jeho přepravy do místa dodání se spojují odlišné dodací lhůty. Při výběru způsobu dodání zboží je kupujícímu poskytnuta vždy informace, jaká dodací lhůta se s daným způsobem přepravy zpravidla spojuje.

5.3. Při výběru způsobu zaplacení kupní ceny na účet společnosti Dernerona s.r.o počíná dodací lhůta běžet od připsání kupní ceny na účet společnosti Heristena s.r.o.
 
6. MÍSTO DODÁNÍ
6.1. Místem dodání je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce jako místo dodání.
 
7. ZPŮSOB NÁKLADU DO MÍSTA DODÁNÍ

7.1. Způsob přepravy zboží do místa dodání si může kupující vybrat v procesu objednávání zboží po označení zboží a zadání místa dodání.

7.2. Způsoby dodání zboží do místa dodání jsou:
1. Přeprava kurýrem
2. Osobní odběr.

7.3. Informace o ceně přepravy (přepravní) a obvyklou dobu trvání přepravy do místa dodání je vždy uvedena u konkrétního druhu přepravy zboží.
 
8. DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Závazek společnosti Heristena s.r.o dodat zboží je splněn předáním objednaného zboží kupujícímu nebo oprávněné osobě v místě dodání. Dodání a převzetí zboží je kupující povinen písemně potvrdit v dodacím listu, jehož jedno vyhotovení zároveň obdrží.

8.2. Závazek společnosti Heristena s.r.o dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že společnost Heristena s.r.o stores byla připravena předat zboží kupujícímu v dohodnutém místě a čase, resp. pokud mu v něm umožní převzetí zboží a kupující si zboží nepřevzal z jiných důvodů než jsou důvody na straně společnosti Heristena s.r.o.

8.3. V případě, že si kupující zboží nepřevezme a zboží se vrátí společnosti Heristena s.r.o stores zpět, je společnost Heristena s.r.o. oprávněna odstoupit od kupní smlouvy a od kupujícího požadovat náhradu nákladů na přepravu a balné související s neúspěšným dodáním zboží.
 
9. ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1. Společnost Heristena s.r.o. odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí kupujícím a také za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Jak záručním list slouží účetní doklad.
 
10. ODVOLÁNÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1. Dokud nebylo objednateli doručeno přijetí objednávky (tj dokud nebyla uzavřena kupní smlouva), může objednatel objednávku odvolat prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě odvolání objednávky neúčtujeme žádné penále ani jiné poplatky. V případě, že již byla zaplacena kupní cena a došlo k odvolání objednávky podle tohoto bodu 10.1. společnost Heristena s.r.o vrátí objednateli již zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 7 dnů bezhotovostním převodem na účet objednavatele, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

10.2. V případě odstoupení od smlouvy do expedice zboží neúčtujeme žádné penále ani jiné poplatky.

10.3. V odvolání objednávky jakož i odstoupení od smlouvy je třeba uvést Vaše jméno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží. Pro zachování právní jistoty a prokazatelnost odvolání objednávky resp. odstoupení od smlouvy Vám doporučujeme, abyste nám odvolání objednávky resp. odstoupení od smlouvy zaslali doporučeně poštovní zásilkou.

10.4. Za včasné odstoupení se považuje den, kdy je odstoupení doručeno společnosti Heristena s.r.o. Odstoupením kupujícího od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší.

10.5. Společnost Heristena s.r.o si vyhrazuje právo zadržet vrácení kupní ceny až do momentu vrácení zboží. V případě vrácení poškozeného zboží společnost Heristena s.r.o vrátí kupujícímu kupní cenu sníženou o náhradu škody způsobené na zboží. Pohledávka společnosti Heristena s.r.o na náhradu škody zanikne započtením oproti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupní cenu, popř. její zbytek po snížení o náhradu škody vrátí Heristena s.r.o kupujícímu bankovním převodem na jím určený účet, pokud se s kupujícím nedohodneme jinak.

10.6. Společnost Dernerona s.r.o je oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy zejména z následujících důvodů:
1. pokud při platbě na účet společnosti Dernerona s.r.o kupující nezaplatil kupní cenu ve lhůtě 7 dnů od potvrzení objednávky,
2. pokud kupující nepřevezme objednané zboží od kurýra v dohodnutém termínu z jiných důvodů než jsou důvody na straně společnosti Heristena s.r.o,
3. pokud dojde k vyprodání zboží a dané zboží se již dále nevyrábí.

10.7. Odstoupení Heristena s.r.o od smlouvy je účinné dnem, kdy je odstoupení doručeno kupujícímu, s tím, že pro odstoupení postačí doručení odstoupení ve formě E-mailu.

10.8. Odstoupení Heristena s.r.o od smlouvy se však nedotýká nároku společnosti Heristena s.r.o na náhradu škody spočívající zejména v nákladech vynaložených v souvislosti s marným pokusem o dodání zboží kupujícímu.

10.9. Jakékoliv své nároky vůči kupujícímu je společnost Heristena s.r.o stores oprávněna uspokojit z peněžních prostředků zaplacených kupujícím a vrátit mu částku sníženou o své nároky.
 
11. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

11.1. Odeslání objednávky přes e-shop Heristena s.r.o  je podmíněno potvrzením souhlasu objednatele s těmito VOP a souhlasu se zpracováním osobních údajů objednavatele ve smyslu definice uvedené v §4 odst. 1 písm. a) zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů.

11.2. Dernerona s.r.o zpracovává osobní údaje fyzické osoby – objednavatele (kupujícího), resp. oprávněné osoby za účelem uzavření kupní smlouvy a plnění svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy; Využívá je zejména při vystavení faktury, vyřizování objednávky a doručení objednaného zboží. Heristena s.r.o odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje fyzické osoby nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám (kromě osob vykonávajícím doručování zásilek).

11.3. Společnost Heristena s.r.o zpracovává osobní údaje fyzické osoby v tomto rozsahu: křestní jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo.

11.4. Objednatel objednáním zboží od společnosti Heristena s.r.o stores souhlasí se zasíláním aktuální nabídky a jiných komerčních informací společnosti Heristena s.r.o na emailovou adresu, kterou uvedl při objednávce
 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VOP

12.1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 01.03.2013.

12.2. Jakékoliv změny těchto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.welovered.cz

12.3. Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj obsahem objednávky a potvrzení objednávky), ustanoveními těchto VOP, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přičemž ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto VOP mají přednost před dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

12.4. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným a / nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a / nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto VOP, pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP je neplatné, neúčinné a / nebo nevykonatelné, nahradit dotčena ustanovení ustanovením novým platným ustanovením, jehož obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení.

Děkujeme
Heristena s.r.o